Wydział Automatyki i Robotyki

Start / Uczelnia / Automatyka i Robotyka / Wydział Automatyki i Robotyki

Wydział został powołany w roku 2015. Jego dziekanem jest dr Beata Laszkiewicz, a kadrę stanowią wykładowcy i praktycy z dużym doświadczeniem.

Na wydziale prowadzone są aktualnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz studia II (magisterskie). Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne).

Automatyka i Robotyka jest drugim wiodącym profilem uczelni, stale unowocześnianym i dostosowywanym do potrzeb otoczenia zewnętrznego.

Cele ogólne kształcenia zorientowane są na przekazanie studentom wiedzy z automatyki i robotyki oraz rozwój i konsekwentne doskonalenie umiejętności praktycznych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności. Priorytetowo potraktowano także rozwój kompetencji społecznych, które są niezbędne przy realizacji zadań związanych z pracą w sektorze automatyki i robotyki w zespołach projektowych, często o multidyscyplinarnym oraz multikulturowym charakterze. Cele te eksponują także konieczność pogłębiania świadomości samokształcenia i systematycznego podnoszenia kwalifikacji wynikającą z dynamicznego rozwoju całego szeroko definiowanego sektora automatyki i robotyki oraz jego specyfiki.

Postępujące upowszechnienie automatyki i robotyki na liniach produkcyjnych, w transporcie i innych gałęziach gospodarki generuje duże i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach, szczególnie na Dolnym Śląsku, gdzie wysoki popyt na kadry automatyków i robotyków wynika ze specyfiki biznesowej Wrocławia, który staje się coraz częściej ostateczną lokalizacją dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora przemysłowego (zakłady produkcyjne, centra magazynowe i logistyczne, centra badawczo-rozwojowe). Skala działania znanych globalnie firm branżowych oraz zainteresowanie wielu innych inwestorów zagranicznych pozwala przewidywać dalszy wzrost popytu na osoby posiadające odpowiednie kompetencje z branży automatyki i robotyki. Zawody takie jak specjalista elektroniki, automatyki i robotyki czy inżynier ds. przemysłu i produkcji wciąż pozostają deficytowe – oznacza to, że jeszcze długo dla absolwentów tego kierunku nie zabraknie pracy.

Kształcenie na I stopniu studiów Automatyki i Robotyki odbywa się w zakresie specjalności Roboty mobilne, Technologie informacyjne w automatyce oraz Sterowanie procesami technologicznymi.

 

Automatyka i robotyka ii stopnia

Na II stopniu studiów oferujemy specjalności Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych oraz Przemysłowy internet rzeczy. Studia magisterskie adresowane są do osób legitymujących się ukończeniem studiów wyższych inżynierskich lub równoważnych (studia I stopnia).

Nie czekaj – zapisz się już dziś!

Ilustracja przedstawiająca robota przemysłowego
Skip to content